Umuntu ukora ubucuruzi aba akora akazi nk’akandi kose kabyara inyungu. Buri mukozi agomba kugira indangagaciro zikwiye kumuranga kugira ngo abashe kunoza akazi ke. Buri muntu akwiye kubaha akazi kamutunze kandi akagahesha agaciro kugira ngo abashe kugakuramo inyungu ihagije.

Abantu bikorera ubwabo nk’abacuruzi bakwiye kwitwararika uko babana n’abagenerwabikorwa n’ubwo baba bashoye ayabo. Umucuruzi yunguku kuko yacuruje. Ntashobora gucuruza mu gihe nta mukiriya wigeze agera aho yakoreye. Kuba imibereho myiza n’imigendekere myiza y’akazi k’ubucuruzi igirwamo uruhare rukomeye n’abakiriya, abacuruzi bagomba kwitwararika ababagana kuko aribo bakesha gukora.

Niba intego nyamukuru y’umuntu uhanga umushinga ari ukunguka kandi neza, kuki umucuruzi atakora uko ashoboye ngo bibe bityo? Abacuruzi benshi bibaza ibibazo bitandukanye birebana n’akazi kabo ariko rimwe na rimwe bakabura ubasubiza. Kuki abaguzi bagurira kanaka kurenza abandi kandi atabarusha ibyiza? Menya ko gucururuza ibyiza bidahagije mu gihe uburyo ubicuruzamo butanoze.

Hari amabanga n’indangagaciro abacuruza neza kukurusha kandi mudahwanyije igishoro baba bakurusha. Mbere na mbere babanza kwibaza impamvu bashoye imari mu bucuruzi, ahazava inyungu, uko azongera abamugana n’ibindi.

Rimwe na rimwe ngo ijambo ryiza ni mugenzi w’Imana. Ururimi rwiza mu bucuruzi ni ingenzi, kuvugurura imikorere uko ibihe bigenda bishira bikaba akarusho. Kuki se hari abashora mu bucuruzi, nyuma y’igihe gito bagahomba kandi bari batangije igishoro gihagije? Hari indangagaciro ziranga umucuruzi uzi icyo gukora batazi. Mu gihe ushoye imari mu bucuruzi hari ibyo ugomba kwitwararika kugira ngo urusheho gutera imbere.

1. Gufata neza abakugana

Hari amagambo asigaye afatwa nk’indirimbo ariko akenshi ntahabwe agaciro uko bikwiye akarangirira aho. Umukiriya ni umwami cyangwa ni nk’umwana iwabo. Kenshi abakoresha aya magambo mu bucuruzi bwabo baba berekana ko umuguzi afite agaciro gakomeye cyane. Yihitiramo icyo ashaka, arisanzuye kandi arisanga ntawe umukumira. Guha agaciro umukiriya, ukamwumva, ukamwitaho nta mbaraga bisaba kandi nta kindi bisaba usibye gusobanukirwa akamaro ke.

Mu gihe wakiriye umukiriya neza akanyurwa uba waguye inzira yerekeza iwawe. Uko umunyura akurangira na bagenzi be bakaza kwihera ijisho. Nabo banyurwa bakazana abandi, abakugana bakarushaho kwiyongera biturutse ku ndangagaciro yo kumenya icyo bakumariye. Umukiriya wawe nagenda atanyuzwe ari wowe ubiteye, menya ko uba uhombye kandi ashobora no kukwangisha n’abandi bityo inzira igana iwawe ikagenda ifungana. Ibyo wacuruzaga mu minsi 3, bigacuruzwa mu cyumweru.

2. Gutanga ibintu byizewe

Ibicuruzwa bizima, bifite ubuziranenge bizira kwinubirwa n’ubiguze ni ingenzi mu bucuruzi. Mu gihe ukoze ikosa ugatanga ibintu bipfuye kugira ngo ubone inyungu mu buryo budasobanutse, tekereza ko ushobora kuvumburwa abakuganaga bose bakagumuka bakajya ahandi.

Niba uri umucuruzi menya ko mugenzi wawe mukora akazi kamwe atishimiye ko umurusha abakiriya. Menya ko nawe ari gukora iyo bwabaga ngo arebe ko yakwigarurira abagana iwawe ndetse n’ahandi. Uramutse ubahaye ibintu bitari byiza menya ko hari abahita babasamira hejuru kuko bazi agaciro k’umukiriya.

3. Kubaza abakiriya ikitagenda neza

Hari igihe umuntu yibwira ko yakoze iby’ingenzi ariko abo abikorera atari ko babibona. Umucuruzi akwiye kujya abaza bamwe mu bakiriya niba banyurwa na serivise bahabwa kugira ngo abashe kumenya aho yakongera imbaraga. Ibi bimufasha no kumenya icyo bakeneye n’uburyo bwiza bwo kukibonamo.

Kenshi umuntu ubwe ntakunze kumenya intege nke ze kereka iyo azibwiwe na bagenzi be. Ibi ni byo bituma umucuruzi arenga ibyo yibwira akabaza abakiriya niba banyurwa na serivise bahabwa. Ibi bizakurinda kugendera ku myumvire yawe ahubwo ugendere ku bitekerezo n’ibyifuzo by’abakugana kugira ngo babashe kunyurwa.

4. Kwirinda gusumbanya abakiriya

Abacuruzi bamwe hari igihe bakora amakosa yo gusumbanya abakiriya babagana. Abakiriya babifata nk’agasuzuguro mu gihe babona mu mitangire ya serivise harimo ubusumbane. Umucuruzi mwiza agomba gutanga serivise agendeye uko abamugana bakurikirana. Yirinda gusuzugura uhahisha make ngo amusumbishe uhaha ibya menshi kuko nawe ejo ntuzi ayo azazana.

Nta mafaranga make aba mu bucuruzi kereka adakwiranye n’igicuruzwa. Abakiriya babonye icyuho mu guhabwa serivise bishobora kuba intandaro yo kugucikaho.

Umucuruzi agomba kubaha umukiriya uwo ari we wese mu gihe aje amugana kuko aba azanye amafaranga ye kandi nawe ni yo aba akeneye. Yaba azanye make, mwubahe nkuzanye menshi. Hari ibanga abacuruzi batandukanye bajya bakoresha ryo kwigarurira abakiriya bakabagirira icyizere nyacyo, bakabona n’umwanya uhagije wo kwita ku babagana bashya kurenza kuri bamwe basanganwe mu rwego rwo kubereka ko inzira ari nyabagendwa.

5. Gukora ikintu mu gihe cyacyo

Abacuruzi bakwiye kumenya ko aka kazi katavangwa n’ibindi. Mu gihe unaniwe kwihutira kwakira uje akugana uhugiye mu bindi bidafitanye isano n’akazi ukora, bizamuca intege yigendere. Hari abacuruzi birirwa kuri telefone cyangwa ku mbuga nkoranyambaga kurenza uko buzuza inshingano zabo.

Ntibikwiye kuvanga ibintu bidahuye kuko byanze bikunze kimwe kirapfa. Ikindi, menya kuyobora imvugo n’amagambo ukoresha ubwira abakiriya kugira ngo barusheho ku kwiyumvamo. Menya ko buri mwuga ugira imvugo yihariye kandi nawe ugerageze kwiyumvamo amagambo aryoshye akoreshwa mu bucuruzi.

6. Kubwiza ukuri Abakiriya

Mu gihe ubeshye abakiriya bakakuvumbura bagutakariza icyizere. Kwizerwa ni cyo kintu cya mbere cyubaka imikoranire myiza hagati y’abantu. Mu gihe batakikwizera ntibashobora no kuguha amafaranga yabo. Baraguhunga kuko bagufata nk’umubeshyi w’indyarya uharanira inyungu ze bwite kurenza iz’abamugana. Baramutse bivumbuye bakagenda bajyana n’inshuti zabo kandi kubagarura bisa n’ibidashoboka kuko baba bagufata nk’umuhemu.

Umucuruzi uzi icyo ashaka ahora ahanga udushya dutuma arushaho gushyikirana n’abamugana ku buryo abemeza bakagumana igihe cyose. Ibikorwa n’imvugo nshya kandi iryoshye birushaho gukurura abakiriya kuko baba baza bisanga. Mu gihe ubonye ko ibyo uri gucuruza bifite inenge, bihagarikire aho cyangwa ubikubaza ubanze umusobanurire mbere yo kubimugurisha abone kwifatira umwanzuro.

Ushobora kugurisha nkana (ku bushake) ibintu bifite inenge, hagira ukuvumbura akakwicira isoko ku buryo nta muntu wifuza kukugana bitewe no gushakira ubukire mu bibi. Menya ko haba hari abacuruzi bandi muhangana ku isoko wirinde kubagaragariza intege nke zawe kuko bashobora kuguca ku bakiriya bitwaje za ntege nke wabagaragarije.

.

TANGA IGITEKEREZO

Andika igitekerezo cyawe hano
Andika amazina yawe hano